HOITUD JA KAITSTUD RIIK

Eesti julgeoleku tagab laiapindne riigikaitse

Kindlustame vähemalt 0,5% SKP-st Eesti mittesõjalise valmisoleku suurendamiseks.

Tagame igale politseiametnikule ja päästjale vähemalt 1,2-kordse Eesti keskmise palga.

Nüüdisajastame elanikkonna kaitseplaanid ning loome üleriigilise varjumiskohtade võrgustiku.

Koolitame 4 aastaga poole Eesti elanikkonnast elanikkonnakaitse koolitustel.

Ehitame idapiiri täies ulatuses välja.

Toetame tegevusi, mis aitavad vähendada desinformatsiooni levikut Eestis, ning tugevdame riigi strateegilise kommunikatsiooni võimekust inforünnetele vastu seismiseks.

Suurendame Sisekaitseakadeemia õppekohtade arvu ning tagame ajakohase kvaliteetse õppe.

Tagame jätkusuutliku vabatahtlike rahastamise ning seeläbi tõstame ka vabatahtlike arvu.

Tõstame psühholoogilise kaitse võimekust Eesti ühiskonnas.

Käivitame koostöös Kaitseliiduga arutelu noorteorganisatsioonide töö tõhustamiseks ja võimalikuks ühendamiseks.

Panustame lisameetmetesse raske ja organiseeritud kuritegevuse, sh korruptsiooni-, finants- ja majanduskuritegude avastamiseks, kriminaaltulu leidmiseks ja äravõtmiseks.

Nõustame ja toetame nii omavalitsusi kui ka kogukondi kriisideks valmisolekus.

Suurendame rändemenetluses digiteeritust ja automatiseeritust, muudame dokumentide taotlemise ja väljastamise täisdigitaalseks.

Viime süüteomenetlused täielikult digitaalsele kujule.

Jätkame programmiga „Kodud tuleohutuks“ ning laiendame seda kõikide õnnetussurmade ärahoidmiseks.

Arendame varingupääste võimekust komandodes üle Eesti.

Arendame varingupääste võimekust komandodes üle Eesti.

Kehtestame varjendite ehitamise kohustuse uutele kortermajadele ning toetame korteriühistuid keldrite muutmisel varjumiskohtadeks.

Rakendame üldhariduskoolides laiapindse riigikaitse õpetuse ja käivitame regulaarsed elanikkonnakaitse harjutused.

Kujundame Päästeametist elanikkonnakaitse asutuse piirkondlike kriisivalmidusbüroode ning uute võimekustega.

Loome politsei ja päästeameti reservkriisiüksused, sh evakuatsioonirühmad igasse Eesti piirkonda, ajateenistuse läbinud broneeringuta reservväelaste baasil.

Toome tagasi noorsoopolitseinikud.