ELAVAD JA ARENEVAD PIIRKONNAD

Tugevad omavalitsused, tasuvad töökohad ja nüüdisaegne elukeskkond

Loome maapiirkondadesse 15 000 uut tasuvat töökohta, investeerides 500 miljonit eurot. Investeerimisplaani ja maksuerisused maal kõrgepalgaliste töökohtade loomiseks koostame koostöös omavalitsuste, ettevõtjate ja töötajate esindajatega.

Muudame nõudepõhise ühistranspordi kättesaadavaks kõikjal Eestis ning tagame, et igas alevikus ja suuremas külas on pakiautomaat.

Soodustame hajusat energiatootmist maakeskkonda sobivalt, energia tootmisel arvestame kogukondade vajadusi ja toetame energiaühistute teket.

Loome väikeasulate hea avaliku ruumi ja keskväljakute investeeringuprogrammi.

Suurendame riigi rahastust hajaasustusprogrammile, et parandada maal elavate perede elamistingimusi.

Suurendame investeeringuid maaparandussüsteemide korrashoiuks.

Investeerime kohalikesse teedesse, sh kruusateede mustkatte alla viimisse, ning maapiirkondade ja väikeasulate kergliiklusteede võrgustikku.

Toetame maa-asulatele ja väiksematele keskustele sobivate nutilahenduste arendamist nii avalikus kui ka erasektoris.

Kehtestame maakonnalinnadele lisarahastuse, et täita kogu maakonna inimestele suunatud teenuskeskuse ülesandeid.

Muudame hariduse rahastamismudelit nii, et see toetaks maakoolide püsimist.

Leiame lahenduse maksutulu jagamiseks inimese mitme elukoha vahel.

Soodustame riigi maade munitsipaliseerimist kohalikele omavalitsustele arendustegevuseks, kohaliku ettevõtluse ja elukeskkonna arenguks.

Toetame kaugtööd riigiasutustes ja riigiasutuste paiknemist väljaspool suurlinnu.

Tagame kodu lähedal oleva hariduse, tervishoiu ja muude eluks vajalike teenuste kättesaadavuse. Soodustame omavalitsuste koostööd heal tasemel teenuste hoidmiseks kõigis Eesti piirkondades.