TERVED JA TEGUSAD INIMESED

Eakad ja erivajadustega inimesed on ühiskonnas hoitud

Tõstame vanaduspensioni 1200 euroni, kuid mitte vähem kui 50%-ni keskmisest palgast.

Kolmekordistame pensionäride puudetoetuse.

Kehtestame pensioni alampiiriks 400 eurot, kuid mitte vähem kui kahekordne toimetulekupiir.

Tagame hoolekandereformi jätkumise, et hinnatud vajaduse korral saaks hooldekodu koha pensioni eest.

Suuname omavalitsustele koduteenuse arendamiseks lisavahendeid. Eakalt võetava tasu suurus ei või olla suurem kui 10% igakuisest sissetulekust.

Rajame piirkondadesse vanemaealiste teenusmaju, et pikendada eakate iseseisvat toimetulekut.

Kehtestame tööandjapensioni.

Investeerime sotsiaalhoolekande digilahendustesse.

Arendame teenuseid dementsete ja voodihaigete eakate hooldamiseks nii kodus kui ka hooldekodus.

Toetame eakate aktiivset osalemist ühiskonnas, kultuurielus ja tervisespordis ning nende õppimist ja enesearendamist.

Muudame füüsilise ligipääsetavuse erivajadustega inimestele nõudeks kõigi hoonete ehitamisel ja renoveerimisel, avaliku ruumi rajamisel ja ühistranspordis.

Parandame teenuse kvaliteeti üld- ja erihooldekodudes, sealjuures kehtestame hooldusteenuse kvaliteedinõuded, hooldekodudes peab olema kättesaadav tervishoiuteenus, sh geriaatriteenus ja hingehoidjad. Suurendame tegevusjuhendajate suhtarvu hoolealuste kohta.

Loome hooldekodudele investeeringute toetuse fondi.

Toetame eakate nõukogu loomist iga kohaliku omavalitsuse juurde, mis hõlmaks eakate ja asjaomaste valdkondade esindajaid.

Vähendame hooldustöötajate töökoormust ning lepime kokku hooldustöötajate miinimumpalga. Töötame välja omastehooldajate seaduse, millega reguleerime hooldaja lepingu ja selle tingimused, tagame sotsiaalsed garantiid omastehooldajatele, võimaldame nii töötavatele kui ka mittetöötavatele hooldajatele tasustatud puhkust ning ühtlustame töötasud kohalikes omavalitsustes.

Toetame viipekeele-, kirjutus- ja kirjeldustõlke teenuse osutamist.