TARK JA ETTEVÕTLIK RAHVAS

Eesti haridussüsteem on maailmatasemel ja võrdseid võimalusi loov

Tagame õpetajate miinimumpalga vähemalt 130% eelneva aasta Eesti keskmisest palgast.

Tagame igale lapsele lasteaialapsest gümnaasiumiõpilaseni ühe tasuta huviringi.

Tagame tasuta lasteaiakoha igale lapsele, toetame riigi poolt lasteaialaste toiduraha kulusid analoogselt koolitoiduga ning pakume investeerimistoetust lasteaiahoonete ehitamisel ja renoveerimisel.

Seome lasteaiaõpetaja, huvihariduskoolide õpetajate ja noorsootöötajate palga õpetajate palgakasvu kokkuleppega ning maksame selleks omavalitsustele piisavat riigitoetust.

Varustame haridusasutused tugispetsialistidega, makstes tugispetsialistidele 150% ning erirühmade õpetajatele 130% õpetaja miinimumtöötasust.

Arendame välja õpetaja karjäärimudeli ja kujundame palgadünaamika õpetaja karjääri jooksul. Eraldame õpetajate karjäärimudeli toetamiseks täiendava palgavahendite puhvri 25% palgafondist.

Toetame alustavat õpetajat ning pakume talle lisatuge, mentorlust ja õppematerjale ning lisaressurssi koolidele, et ta saaks töötada mõistliku koormusega.

Väärtustatakse senisest enam klassijuhatajatööd. Õpetajatele on tagatud klassijuhataja töö eest vääriline töötasu.

Toetame õpetaja turvalisust koolis, tema vaimset tervist ning seame koostöös ametiühingutega piiri õpetaja töökoormusele.

Seame sisse õpetaja tasustatud vaba semestri enesetäiendamise eesmärgil.

Kahekordistame vastuvõttu õpetajate ja tugispetsialistide koolitamiseks ja loome õppijatele stipendiumid.

Toetame kõrgharidusega spetsialistide karjääripööret pedagoogi kutse omandamiseks.

Asume süsteemselt koolitama tugiisikuid ja abiõpetajaid, sealjuures tagame tugiisikutele abiõpetaja omadega sarnased sotsiaalsed garantiid.

Tagame kõikides koolides väikeklassid, kus erivajadustega lapsed saavad sobivat õpet.

Toetame lasteaedades muusika- ja liikumisõpetajate ametikohtade olemasolu.

Koostöös õpetajate esindusorganisatsioonide ja õpilasorganisatsioonidega vaatame üle ja nüüdisajastame riikliku õppekava. Laiendame õpilase võimalusi õppe isikupärastamiseks.

Toetame kvaliteetse gümnaasimihariduse kättesaadavust kõigis Eestimaa piirkondades.

Soodustame väikekoolide püsimist ja loomist paikades, kus kogukonnad seda vajavad.

Aitame kutseõppeasutustel kujuneda piirkondlikeks arengumootoriteks.

Arendame digitaalset haridusplatvormi, et eestikeelset üldharidust saaks omandada üle maailma.

Soodustame üldhariduse ja kutseõppe lõimimist eelkutseõppe ja karjääriplaneerimise kaudu.

Kaasame rohkem spetsialiste, et ennetada ja vähendada kiusamist lasteaedades ja koolides.

Valmistame kõik õpetajad, tugispetsialistid ja abiõpetajad õpetajakoolituse ja täiendusõppe kaudu ette õpetamiseks mitmekesises ja -keelses klassiruumis.

Koostöös kohalike omavalitsustega teeme tasuta menstruatsioonitooted kättesaadavaks kõigis Eesti koolides.

Soodustame formaal- ja mitteformaalõppe lõimimist.

Pikendame koolikohustust 18-aastaseks saamiseni või kutse omandamiseni.