TUGEV PERE JA KINDEL KODU

Lapsed ja pered on kaitstud

Seisame kõigi perede väärtustamise eest ja muudame perehüvitised õiglasemaks. Tõstame lapsetoetuse 150 euroni ja indekseerime selle. Kahekordistame üksikvanema toetuse.

Kahekordistame rahastust laste nõustamis- ja teraapiateenusele ning muudame teenuse kättesaadavaks.

Laiendame vanemahariduse kättesaadavust ning toetame kogukondlikke ennetus- ja peretöökeskusi ning loome vähemalt 10 uut keskust üle Eesti.

Toetame mittetöötavaid ja -õppivaid noori nende jõudmisel tööturule või kooli. Loome igasse kohalikku omavalitsusse juhtumikorraldaja ametikohad.

Tõstame vaesusega võitlemiseks toimetulekupiiri ja toimetulekutoetust.

Suurendame töötutoetust inimesele kriisis paremale toimetuleku tagamiseks.

Parandame ebaõigluse vanemahüvitise lõppemise järel hooldus- ja haigushüvitiste arvestamisel.

Teeme korda vanemahüvitise süsteemi lisades järjestikuste laste sündimise puhul vanemahüvitise arvestamise juurde elukalliduse koefitsiendi.

Toetame perepuhkuselt tööturule naasmist karjäärinõustamise ja koolitusega.

Laiendame koduteenuse ja teiste teenuste osutamist erivajadusega laste peredele, et vähendada vanemate hoolduskoormust ja soodustavad nende osalemist tööturul.

Lähtume lisavajaduste lastele teenuste ja toetuste määramisel laste erilistest vajadustest. Lisavajadusega laps peab teenuseid saama ka erivajaduse diagnoosi eel ja diagnoosita.

Tagame vajalike õppevahendite ja tugiteenuste olemasolu tavalasteaedades ja -koolides õppivatele erivajadustega lastele.

Tõstame seksuaalhariduse taset koolides ja suurendame rahastust spetsialistide kaasamiseks.

Võtame erilise tähelepanu alla pere- ja soopõhise vägivalla vähendamise, peame oluliseks ohvrite toetamist, tugikeskuste stabiilset rahastamist ning spetsialistide koolitamist.

Töötame välja programmi lähisuhtevägivalla vähendamiseks ning selle põhjustajate käitumismustrite murdmiseks.

Toetame ühtsetele kvaliteedinõuetele vastava perelepitusteenuse väljaarendamist.

Ennetame inimeste sattumist ebaõiglastesse võlaskeemidesse ning tagame kvaliteetse võlanõustamisteenuse.

Keelustame veebiennustusmängude reklaamid.